Katalog produktů

Desatero požární bezpečnosti vašeho domova

Stačí jen málo a nebezpečí vzniku požáru může být sníženo téměř na minimální úroveň. Bohužel také často stačí velmi málo a toto nebezpečí požáru vašeho obydlí může být extrémní.

Nepatrná investice do požárních produktů a několik základních pravidel mohou zajistit několikanásobně větší bezpečí pro váš domov a vaše blízké. Nabízíme vám několik základních rad pro bezpečnější domov s minimálním rizikem požárů:

Desatero požární bezpečnosti

  1. Při pořizování nábytku a elektroniky do vašeho domova dbejte i na jejich požární odolnost a vznětlivost.
  2. Při manipulaci s ohněm zbytečně neriskujte a nenechávejte oheň bez dozoru. Zejména svíčku vždy uhaste. Při kouření a odkládání nedopalku dávejte pozor na jeho dostatečné uhašení.
  3. Buďte vybaveni funkčním hasicím prostředkem, jako jsou hasicí přístroje nebo hasicí spreje. Udržujte je v dobrém technickém stavu a ujistěte se, že nemají propadlou životnost.
  4. Předcházejte rozšíření případného požáru instalací požárních hlásičů a detektorů plynu nebo oxidu uhelnatého. Elektronika je velmi často citlivější a rychlejší než člověk. Zejména v době spánku může zachraňovat životy.
  5. Udržujte únikové cesty, chodby a schodiště volné a bez zbytečně odložených věcí tak, aby v případě nouze mohlo dojít k bezproblémové evakuaci všech osob v domě a rychlému vedení hasebního zásahu. Toto platí zejména v bytových domech.
  6. Nechte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny a kouřovody, aspoň jednou a nejlépe dvakrát ročně, vždy před a po topné sezóně. Topidla a kotle udržujte v řádném technickém stavu a provádějte na nich pravidelné revize.
  7. Žhavé a horké látky, jako je rozpálený plech nebo pánev v kuchyni, odkládejte na bezpečné místo. Žhnoucí popel z kamen nebo kotle ukládejte tak, aby byl v dostatečné vzdálenosti od hořlavých látek.
  8. Udržujte v řádném stavu elektroinstalaci, spotřebiče a plynové rozvody. Provádějte na nich pravidelné revize podle platné vyhlášky. Zamezíte tak jejich závadě, která může způsobit požár.
  9. Zamezte dětem přístup ke zdrojům ohně, jako jsou zapalovače, sirky nebo hořlavé látky. Zajistěte, aby měli k ohni respekt a věděli, že to není věc na hraní. Vysvětlete jim, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
  10. Vhodně ukládejte hořlavé látky v souladu s pravidly jejich užívání uvedených na obalech. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi a nikdy je nepoužívejte jako podpalovače.

Dodržováním těchto deseti pravidel mnohonásobně snížíte riziko vzniku požáru, úniku plynu nebo vzniku oxidu uhelnatého při závadě plynového spotřebiče. Jistě se vyplatí investovat tak málo do tak důležité věci jako je váš bezpečný domov.

...
...
...
ZAVŘÍT

Informace

ZAVŘÍT