Košík
Hledat
         
Časté dotazy
O společnosti
Dokumentace
Doručování
Průvodce produkty

Katalog produktů

Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ČIP Trading s.r.o., ič: 28914686, Reg: MS Praha OR C/152849 a kupujícího.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

1. Vymezení pojmů

Kupující, který je spotřebitelem, se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, bez zbytečného prodlení ihned po jeho dostupnosti ve svém skladě. Uváděná dostupnost a množství u jednotlivých produktů je pouze informativní a nezavádí povinnost prodávajícímu uzavřením kupní smlouvy toto množství dodat.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Informace o ceně a způsobu doručení zde.

3. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Doručení objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (Potvrzovací email o doručení objednávky není závazným souhlasem prodávajícího kupujícímu).

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu k dispozici před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit nebo nepřijmout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech:

 • Zboží již není na skladech a jeho výroba byla ukončena nebo je dlouhodobě nedostupné.
 • Cena u dodavatele byla výrazně změněna a kupující nesouhlasí se změněnou cenou.
 • Cena kteréhokoliv produktu v objednávce byla chybně uvedena prodávajícím nebo obchodním systémem nebo je výrazně pod obvyklou cenou na trhu.
 • Kupující uvede neplatné nebo neúplné kontaktní údaje.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy dle platné legislativy ČR.

Náklady na změny v kupní smlouvě, na účetních dokladech a dobropisování dokladů pro kupujícího, jež není spotřebitelem, jsou účtovány na vrub kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby informačního systému prodávajícího. Prodávající takovém případě informuje kupujícího o takové skutečnosti. Kupující bere na vědomí, že v uvedeném případě nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy spotřebitel prodávajícímu zašle písemně nebo elektronicky nebo předá ve 14 denní lhůtě. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu a číslo prodejního dokladu, bankovní spojení.

Prodávající je povinen spotřebiteli vrátit částku odpovídající ceně zboží sníženou o případnou náhradu snížení hodnoty zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bankovním převodem na účet, který spotřebitel prodávajícímu sdělil písemně v odstoupení od smlouvy.

Po odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen prodávajícímu předat zakoupené zboží. Zboží by měl spotřebitel vrátit prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní nepoškozené a nejlépe v původním obalu. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele nebo které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy tak kupující není povinnen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo dostatečně prokáže, že zboží odeslal.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání:

 • Digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • U smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • U smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • U smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit
 • U dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal.

Spotřebitel může využít formuláře pro odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • Věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • Věc je v odpovídajícím množství.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá spotřebiteli za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může spotřebitel uplatnit reklamaci a má nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí uznaná reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři prokazatelné vady současně), může spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.“

6. Vyřízení reklamace

Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a preferovaný požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Doporučuje se spotřebiteli využít reklamační formulář.

Spotřebiteli se doporučuje pro zrychlení reklamace prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi nebo číslem nákupního dokladu). Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se se spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, popis závady, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl spotřebitel povinen si věc vyzvednout.

Délka záruční lhůty je uvedena u každého produktu a platí pouze při nákupu za uvedenou cenu. U individuálně domluvených cen, množstevních slev a velkoobchodních cen je záruční lhůta vždy 24 měsíců.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8.Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Náš tip